Reklamácia

Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol zakúpený cez eshop bosanozka.sk. Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Kupujucí je povinný pri zistení závady ihneď uplatniť reklamáciu. Reklamonavý produkt zabalí a priloží reklamačný formulár

Upozorňujeme, že barefootová obuv je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam náchylná k mechanickému poškodeniu.

Zároveň vzhľadom na špecifické využitie detskej obuvi (charakter detské chôdze, použitie odrážadiel, kolobežiek, jazdenie na šmykľavke) je obuv veľmi často vystavená mechanickému poškodeniu - okopaniu, odrení, obrúsení podošiev. Táto prípadná mechanická poškodenia nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

Zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním sa nevzťahuje:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 8. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na našu adresu prevádzky: Bosá nôžka, M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov. Reklamovaný produkt, ktorý bude zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť doklad o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou, alebo inou doručovacou službou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. To znamená, keď Predávajúci musí poslať reklamovaný tovar na posúdenie výrobcovi alebo distribútorovi, ak nemá oprávnenie na posudzovanie reklamácií. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, ak má od výrobcu či distribútora písomné povolenie na vybavovanie reklamácií, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, keďže tovar sa posiela na posúdenie. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny,
 3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 4. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 5. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 6. Kontakt pre riešenie a zasielanie reklamácii: bosanozka@bosanozka.sk, Bosá nôžka, M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
 7. Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán dozoru podľa miestnej príslušnosti – SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov.

Tovar na výmenu alebo vrátenie musí byť v pôvodnom, nenosenom, neporušenom stave, v pôvodnom obale a s pôvodnými označeniami (visačky, nálepky, …). Tovar treba s originálnym potvrdením o kúpe (pokladničný bloček, faktúra) priniesť do predajne Bosá nôžka aj s vyplneným Reklamačným formulárom, alebo zaslať na adresu obchodu.