Ochrana osobných údajov

Pre správne fungovanie e-shopu je nutné poskytnúť Vaše dáta tretím osobám (účtovná firma, kuriérske služby). Napriek tomu Vás ubezpečujeme, že Vaše osobné údaje používame len na nevyhnutné účely a nijako ich nezneužíjeme.

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „GDPR“) je MIPAU s.r.o. IČO: 46586491
   so sídlom Hlavná 99/97, 094 14 Sečovská Polianka (ďalej len „správca“).
 2. Kontaktné údaje:

  email: mipausro@gmail.com    

  telefon: +421949773557

  adresa: Hlavná 99/97, 094 14 Sečovská Polianka

 3.  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaj, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4.  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovania osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

  III.Zákonný dovod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácii a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácii a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru či služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré je nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či zo strany správcu ju naplniť.
 • Zasielanie obchodných informácii a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Za strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu ve zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV.Doba uchovávania osobných údajov 

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, pokiaľ je súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu odvolaný (najdlhšie však 10 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb, realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby
 • príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia mailingových služieb.
 • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia.

VI. Vaše práva

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 • právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1.  Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov a listinnej podobe.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby

VIII.Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2023

Žiadna položka